สพป.น่าน เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,853 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  914 5.77
เตี้ย  1,121 7.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,049 6.62
ผอมและเตี้ย  406 2.56
อ้วนและเตี้ย  440 2.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,923 75.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *