สพป.น่าน เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,022 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,211 7.56
เตี้ย  953 5.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,248 7.79
ผอมและเตี้ย  396 2.47
อ้วนและเตี้ย  398 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,816 73.75 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *