สพป.จันทบุรี เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,917 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,564 7.85
เตี้ย  1,486 7.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,909 9.58
ผอมและเตี้ย  702 3.52
อ้วนและเตี้ย  714 3.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,542 67.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *