สพป.แพร่ เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  10,678 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  662 6.20
เตี้ย  443 4.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,262 11.82
ผอมและเตี้ย  1,621 15.18
อ้วนและเตี้ย  526 4.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,164 57.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *