สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,241 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,046 6.44
เตี้ย  541 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,545 9.51
ผอมและเตี้ย  399 2.46
อ้วนและเตี้ย  473 2.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,237 75.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *