สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  13,605 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  783 5.76
เตี้ย  389 2.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,658 12.19
ผอมและเตี้ย  212 1.56
อ้วนและเตี้ย  241 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,322 75.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *