สพป.ลำปาง เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  10,902 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  892 8.18
เตี้ย  520 4.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,158 10.62
ผอมและเตี้ย  345 3.16
อ้วนและเตี้ย  379 3.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,608 69.79 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *