สพป.ลำพูน เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  10,290 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  396 3.85
เตี้ย  255 2.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,035 10.06
ผอมและเตี้ย  159 1.55
อ้วนและเตี้ย  249 2.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,196 79.65 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *