สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,246 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,629 7.32
เตี้ย  1,044 4.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,914 8.60
ผอมและเตี้ย  702 3.16
อ้วนและเตี้ย  647 2.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,310 73.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *