สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  32,228 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,470 7.66
เตี้ย  1,351 4.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,463 10.75
ผอมและเตี้ย  918 2.85
อ้วนและเตี้ย  901 2.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,125 71.75 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *