สพป.มหาสารคาม เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,858 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,579 7.22
เตี้ย  926 4.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,856 8.49
ผอมและเตี้ย  656 3.00
อ้วนและเตี้ย  846 3.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,995 73.18 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *