สพป.มหาสารคาม เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,388 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,784 7.97
เตี้ย  1,224 5.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,155 9.63
ผอมและเตี้ย  627 2.80
อ้วนและเตี้ย  772 3.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,826 70.69 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *