สพป.ขอนแก่น เขต 5 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,133 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,015 6.92
เตี้ย  1,294 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,142 7.35
ผอมและเตี้ย  987 3.39
อ้วนและเตี้ย  663 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,032 75.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *