สพป.ขอนแก่น เขต 5 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  29,632 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,213 7.47
เตี้ย  1,464 4.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,700 9.11
ผอมและเตี้ย  1,086 3.66
อ้วนและเตี้ย  1,265 4.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,904 70.55 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *