สพป.เลย เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,598 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,293 6.95
เตี้ย  1,046 5.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,733 9.32
ผอมและเตี้ย  860 4.62
อ้วนและเตี้ย  1,322 7.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,344 66.37 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *