สพป.อุดรธานี เขต 4 : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,876 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  930 4.45
เตี้ย  683 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,088 5.21
ผอมและเตี้ย  269 1.29
อ้วนและเตี้ย  216 1.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,690 84.74 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *