สพป.บึงกาฬ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  35,519 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,552 7.18
เตี้ย  1,787 5.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,696 7.59
ผอมและเตี้ย  1,149 3.23
อ้วนและเตี้ย  1,129 3.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,206 73.78 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *