สพป.อุบลราชธานี เขต 5 : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  37,930 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,256 5.95
เตี้ย  1,459 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,595 6.84
ผอมและเตี้ย  1,089 2.87
อ้วนและเตี้ย  618 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  29,913 78.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *