สพป.อุบลราชธานี เขต 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,441 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,927 9.62
เตี้ย  1,900 6.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,976 6.49
ผอมและเตี้ย  768 2.52
อ้วนและเตี้ย  647 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,223 73.00 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *