สพป.อุบลราชธานี เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,214 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,313 4.35
เตี้ย  670 2.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,626 8.69
ผอมและเตี้ย  589 1.95
อ้วนและเตี้ย  590 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,426 80.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *