สพป.อุบลราชธานี เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,181 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,526 5.06
เตี้ย  811 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,701 8.95
ผอมและเตี้ย  484 1.60
อ้วนและเตี้ย  559 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,100 79.85 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *