สพป.อุบลราชธานี เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,705 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,415 7.87
เตี้ย  1,490 4.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,042 9.91
ผอมและเตี้ย  755 2.46
อ้วนและเตี้ย  1,158 3.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,845 71.14 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *