สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,770 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,076 10.69
เตี้ย  2,303 8.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,183 7.59
ผอมและเตี้ย  1,336 4.64
อ้วนและเตี้ย  627 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,245 66.89 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* *