สพป.สระบุรี เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,616 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,447 6.69
เตี้ย  807 3.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,305 10.66
ผอมและเตี้ย  583 2.70
อ้วนและเตี้ย  646 2.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,828 73.22 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *