สพป.สระบุรี เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,250 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,353 7.84
เตี้ย  618 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,763 16.02
ผอมและเตี้ย  692 4.01
อ้วนและเตี้ย  844 4.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,980 63.65 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *