สพป.ลพบุรี เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,113 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,059 5.85
เตี้ย  689 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,792 9.89
ผอมและเตี้ย  392 2.16
อ้วนและเตี้ย  836 4.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,345 73.68 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *