สพป.ลพบุรี เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,133 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,060 5.85
เตี้ย  689 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,794 9.89
ผอมและเตี้ย  551 3.04
อ้วนและเตี้ย  836 4.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,203 72.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *