สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,116 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,190 5.64
เตี้ย  663 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,316 10.97
ผอมและเตี้ย  459 2.17
อ้วนและเตี้ย  284 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,204 76.74 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *