สพป.สมุทรปราการ เขต 2 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,132 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,356 4.65
เตี้ย  754 2.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,562 12.23
ผอมและเตี้ย  748 2.57
อ้วนและเตี้ย  1,071 3.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,641 74.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *