สพป.กำแพงเพชร เขต 1 : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,124 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,731 6.38
เตี้ย  904 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,749 10.13
ผอมและเตี้ย  821 3.03
อ้วนและเตี้ย  879 3.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,040 73.88 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *