สพป.กรุงเทพมหานคร : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,112 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,146 4.56
เตี้ย  686 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,284 13.08
ผอมและเตี้ย  650 2.59
อ้วนและเตี้ย  1,056 4.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,290 72.83 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *