สพป.กรุงเทพมหานคร : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,264 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,224 5.04
เตี้ย  710 2.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,497 14.41
ผอมและเตี้ย  887 3.66
อ้วนและเตี้ย  1,457 6.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,489 67.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* *