ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,340 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,515 6.22
เตี้ย  960 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,812 7.44
ผอมและเตี้ย  633 2.60
อ้วนและเตี้ย  387 1.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,033 78.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $