ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,355 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,662 6.82
เตี้ย  1,125 4.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,840 7.55
ผอมและเตี้ย  572 2.35
อ้วนและเตี้ย  474 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,682 76.71 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $