ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,346 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,853 7.61
เตี้ย  1,073 4.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,799 7.39
ผอมและเตี้ย  733 3.01
อ้วนและเตี้ย  554 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,334 75.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $