ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,346 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,859 7.64
เตี้ย  1,079 4.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,807 7.42
ผอมและเตี้ย  757 3.11
อ้วนและเตี้ย  561 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,283 75.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $