ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,440 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,492 6.10
เตี้ย  924 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,625 6.65
ผอมและเตี้ย  603 2.47
อ้วนและเตี้ย  531 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,265 78.83 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $