ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  23,831 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,631 6.84
เตี้ย  935 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,919 8.05
ผอมและเตี้ย  515 2.16
อ้วนและเตี้ย  410 1.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,421 77.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $