ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,629 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,115 8.59
เตี้ย  1,355 5.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,844 7.49
ผอมและเตี้ย  921 3.74
อ้วนและเตี้ย  744 3.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,650 71.66 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $