ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,930 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,220 7.21
เตี้ย  548 3.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,238 7.31
ผอมและเตี้ย  517 3.05
อ้วนและเตี้ย  301 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,106 77.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $