ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,559 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,206 7.75
เตี้ย  668 4.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,322 8.50
ผอมและเตี้ย  546 3.51
อ้วนและเตี้ย  422 2.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,395 73.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $