ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,178 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,314 8.12
เตี้ย  771 4.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,162 7.18
ผอมและเตี้ย  422 2.61
อ้วนและเตี้ย  568 3.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,941 73.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $