ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,973 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,426 8.40
เตี้ย  806 4.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,232 7.26
ผอมและเตี้ย  618 3.64
อ้วนและเตี้ย  472 2.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,419 73.17 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $