ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  16,585 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,119 6.75
เตี้ย  595 3.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,602 9.66
ผอมและเตี้ย  357 2.15
อ้วนและเตี้ย  299 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,613 76.05 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $