ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,358 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,878 10.82
เตี้ย  998 5.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,181 6.80
ผอมและเตี้ย  732 4.22
อ้วนและเตี้ย  467 2.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,102 69.72 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $