ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,790 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  952 4.81
เตี้ย  557 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,193 6.03
ผอมและเตี้ย  319 1.61
อ้วนและเตี้ย  322 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,447 83.11 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $