ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,982 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  998 4.99
เตี้ย  568 2.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,347 6.74
ผอมและเตี้ย  355 1.78
อ้วนและเตี้ย  322 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,392 82.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $