ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,898 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  982 4.94
เตี้ย  551 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,329 6.68
ผอมและเตี้ย  351 1.76
อ้วนและเตี้ย  320 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,365 82.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $