ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,790 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,254 6.34
เตี้ย  682 3.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,331 6.73
ผอมและเตี้ย  264 1.33
อ้วนและเตี้ย  420 2.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,839 80.04 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $