ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,786 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,257 6.35
เตี้ย  687 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,333 6.74
ผอมและเตี้ย  373 1.89
อ้วนและเตี้ย  416 2.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,720 79.45 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $