ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,553 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,182 5.75
เตี้ย  620 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,231 5.99
ผอมและเตี้ย  451 2.19
อ้วนและเตี้ย  423 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,646 80.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $