ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  19,431 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,254 6.45
เตี้ย  548 2.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,613 8.30
ผอมและเตี้ย  340 1.75
อ้วนและเตี้ย  507 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,169 78.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $