ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,337 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,613 7.93
เตี้ย  1,057 5.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,448 7.12
ผอมและเตี้ย  692 3.40
อ้วนและเตี้ย  909 4.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,618 71.88 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $