ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,560 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,286 7.32
เตี้ย  1,537 8.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  658 3.75
ผอมและเตี้ย  834 4.75
อ้วนและเตี้ย  327 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,918 73.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $